• Træning lørdag den 5/10 aflyst, men vi har fået tid søndag den 6/10 fra 13.00 til 15.00

  Da der er arrangement i Arenaen på lørdag den 5/10 er træning desværre aflyst, men vi har fået tid søndag den 6/10 fra kl 13.00 til 15.00, hvor vi får hele Arenaen. Eliten er velkommen til at deltage.

  Venlig hilsen

  Trænerteamet

 • Indkaldelse til Generalforsamling i Næstved Speedskating Klub Lørdag den 26. oktober kl. 11.00 i Arena Næstved

  1. Valg af dirigent der skal konstatere, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
  2. Godkendelse af dagsordenen.
  3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. Formandens beretning.
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt orientering om næste års budget.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen, herunder min. 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
  På valg som bestyrelsesmedlemmer er:
  Rikke Mastrup
  Jesper Abildgaard (ønsker genvalg)
  Kaj Rahbeck (ønsker genvalg)
  Suppleant: John Pedersen
  Betina Pedersen
  Martin Jensen
  8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
  9. Eventuelt.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.
  Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af afdelingen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance. Forældre til medlemmer under 15 år, der opfylder ovennævnte betingelser, har 1 stemme pr. barn. Trænere samt bestyrelsesmedlemmer har ligeledes stemmeret.
  Valgbare til afdelingsbestyrelsen er alle foreningens medlemmer over 16 år.
  Dog skal den valgte formand, næstformand og kasserer være personlig myndig.

  Vel mødt
  På bestyrelsens vegne
  Jesper Møller Jensen, Formand

 • Det nye EM-hold fra NSK

  Hvis I ser på de to billeder ovenfor, så ses EM hold 2018 til venstre og til højre EM holdet 2019.....ja i år stiller Næstved Speedskating Klub med ikke mindre end 7 løbere hvilket vi er stolte over.

  I ønskes alle en rigtig god tur til EM i Spanien fra alle i NSK.

EM-Hold 2019

Eliten træner op til EM

Tak til vore sponsore

6 timers ræs på Sjællandsringen 2018

Finpusning før afgang til EM

Med venlig hilsen

Bestyrelsen (foto kommer)