Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Næstved Speedskating Klub og har hjemsted i Næstved Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Skabe et forum, hvor Inline skating interesserede kan mødes og dyrke sporten som motions- og konkurrenceidræt.

At udvikle medlemmernes tekniske færdigheder således, at man kan færdes sikkert i trafikken.

§ 3. Medlemskab

Foreningen er medlem af Dansk Rulleskøjte Union (DRsU)

Foreningen er medlem af Dansk Skøjte Union (DSU)

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

Foreningen er medlem af Næstved Idræts Union (NIU)

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages alle med interesse for Inline skating sporten som motions- eller konkurrenceidræt. Optagelse af medlemmer som er umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Ved indmeldelse skal navn, adresse, fødselsdag og år oplyses. Det enkelte medlem har pligt til skriftligt at meddele adresseforandring kassereren.

Indmeldelse sker via hjemmesiden eller direkte til kasseren.

§ 5. Udmeldelse i forbindelse med klubskifte

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen

har virkning.

§ 5.1. Udmeldelse

Når et medlem ikke har betalt sit kontingent 1 måned efter forfald, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Eksklusion kan bl.a. ske ved overtrædelse af klubbens etiske regler.

Den pågældende kan få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling. 2

§ 7. Kontingent

Kontingenter for medlemskab og aktivitet, såvel aktive som passive, fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt et frit antal menige bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen:

Formand og sekretær i lige år.

Næstformand og kasserer i ulige år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis i lige og ulige år ligeledes for 2 år.

Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Dog har den samlede bestyrelse et kollektivt ansvar for foreningens aktiviteter.

§ 9. Regnskab

Det påhviler bestyrelsen at sikre at der laves regnskab for foreningen. Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

§ 10. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel gennem Hjemmeside, Facebook og eller dags- eller ugepressen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af afdelingen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance. Forældre til medlemmer under 15 år, der opfylder ovennævnte betingelser, har 1 stemme pr. barn. Trænere samt bestyrelsesmedlemmer har ligeledes stemmeret.

Valgbare til afdelingsbestyrelsen er alle foreningens medlemmer over 16 år.

Dog skal den valgte formand, næstformand og kasserer være personlig myndig.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Personer, der ikke er medlem af foreningen, kan deltage som gæster. Det er dog dirigentens afgørelse, om der kan gives taleret til fremmødte gæster.

§ 10.1 Dagsorden for ordinære generalforsamling

Generalforsamlingens dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent der skal konstatere, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Formandens beretning.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt orientering om næste års budget. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år. 

8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

9. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det/de forslag, der ønskes behandlet.

Indkaldelse sker efter samme retningslinjer som ved den ordinære generalforsamling, som er fristen for indkaldelse 7 dage og dette skal ske senest 30 dage efter anmodningen er modtaget.

§ 12 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på to på hinanden særlig indkaldte generalforsamlinger, hvor kun dette forslag er fremstillet. På første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for en opløsning af foreningen. På den anden generalforsamling, der skal afholdes senere end 14 dage efter den første, skal der være et simpelt flertal, for at den endelige opløsning er effektueret.

Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til et almennyttigt formål i Næstved Kommune.

§ 14 Ikrafttrædelse

Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter ændringerne er godkendt af generalforsamlingen.

Disse vedtægter træder i kraft den:

01. februar 2014

Del siden